Regulamin

REGULAMIN TORU KARTINGOWEGO KART RACING CENTER

1. Tor kartingowy prowadzony jest przez Kart Racing Center Sp. z o.o. Sp. k. zwanym dalej Organizatorem.

2. Osoby korzystające z toru, jego wyposażenia oraz usług świadczonych przez Organizatora nazywane są dalej Uczestnikami.

3. Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wejście ww. osób i przebywanie na terenie toru oznacza, że godzą się oni na treść niniejszego regulaminu, zobowiązują się go przestrzegać oraz są świadomi wynikających z niego konsekwencji.

4. Z gokartów z silnikami o mocy 6,5KM oraz wyższej mogą korzystać osoby o minimalnym wzroście 130cm. Osoby mierzące poniżej 130cm wzrostu mogą korzystać z gokartów przygotowanych specjalnie dla nich. Uczestnicy poniżej 18 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów.

5. Do korzystania z toru niezbędne jest nabycie biletu wstępu, okazanie dowodu tożsamości oraz przeszkolenie.

6. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. Uczestnik zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełniania warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów (badań). Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wyżej wymienionych środków zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu pieniędzy.

7. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek Organizatora oraz jego personelu, sygnalizacji, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów: Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy (wyścigu).

8. W szczególnych przypadkach Organizator może pozbawić jazdy osobę, która dopuszcza się naruszenia regulaminu lub nie stosuje się do nakazów i wskazówek Organizatora.

9. Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźną odzież itp.), które mogłyby zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Spod kasku nie mogą wystawać na zewnątrz jakiekolwiek części włosów. Zabrania się jazdy w luźnym obuwiu (klapki, itp.) oraz obuwiu na obcasach.

10. Obowiązuje zakaz potrącania innych pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd.

11. Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania wyścigu. W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru.

12. Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym i pozostawania w nim przez cały czas używania gokarta, aż do wyraźnego zezwolenia Organizatora na jego zdjęcie, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności, kierownicę należy trzymać oburącz, zabrania się zajeżdżania drogi innym użytkownikom toru.

13. Obowiązuje zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora.

14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w tylnej prawej części gokarta obok siedzenia znajduje się jednostka napędowa, na którą należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę, która osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia.

15. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.

16. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za szkody i zniszczenia stwierdzone przez Organizatora powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania gokartów i toru.

17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia odzieży oraz innych przedmiotów należących do Uczestników.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe, osobowe i majątkowe jakie mogą wystąpić na skutek korzystania z wynajętych gokartów oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie zostaną wyrządzone korzystającemu na skutek działań innych kierowców bądź osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez Uczestnika na terenie toru gokartowego.

19. Każdy z uczestników korzysta z toru na własna odpowiedzialność i w razie jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu nie będzie miał prawa rościć pretensji do Organizatora.

20. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki z wypadku powstałych w wyniku niestosowania się przez uczestników do regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi.

21. Ponad to organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.

22. Organizator zastrzega sobie prawo, wykluczyć uczestnika wyścigu (jazdy) bez podania przyczyny.

23. Cennik za wstęp na tor kartingowy oraz czas trwania jazdy ustala Organizator. Organizator ponad to decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejność jazdy jak i odstępy czasu między startującymi, ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty za wstęp.

24. Obowiązuje bezwzględny zakaz przekraczania przez Uczestnika oraz inne osoby korzystające z toru, barierek ochronnych wyznaczających strefę bezpieczeństwa przeznaczoną do poruszania się po torze.

25. Na torze obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

26. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne. Unieważnienie któregokolwiek z punktów nie unieważnia całego regulaminu.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy Kodeksu Cywilnego.

28. W szczególnych przypadkach Organizator może pozbawić jazdy osobę, która dopuszcza się naruszenia regulaminu lub nie stosuje się do nakazów i wskazówek Organizatora.

ZNACZENIE FLAG SYGNALIZACYJNYCH:

Szachownica – informuje o ostatnim okrążeniu kończącym jazdę (wyścig). Należy dokończyć okrążenie i zjechać do boksu.
Niebieska  flaga – informuje kierowcę, że jedzie za nim szybszy zawodnik. Należy zjechać do wewnętrznej krawędzi toru, zwolnić i przepuścić szybszego Uczestnika.
Żółta flaga – zagrożenie na torze. Należy zwolnić i zachować szczególną ostrożność. W razie potrzeby zatrzymać się. Bezwzględny zakaz wyprzedzania.
Zielona flaga – tor wolny, odwołanie zagrożenia.
Czerwona flaga – niebezpieczeństwo na torze. Należy zatrzymać się lub zjechać wolno do boksów zachowując szczególną ostrożność.
Czarna flaga – wykluczenie z jazdy. Wskazany, wykluczony Uczestnik ma natychmiast zjechać wolno do boksu zachowując szczególną ostrożność.

Miłej i bezpiecznej zabawy życzy Kart Racing Center.